Art. 9. Garantie 

  1. Tenzij schriftelijke anders tussen partijen is overeengekomen garandeert Werk&Zo gedurende twaalf (12) maanden vanaf de levering de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de toegezegde eigenschappen van de geleverde zaken.

  2. Onder de in lid 1 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door Werk&Zo op eerste verzoek van Koper worden verholpen door reparatie. Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.

  3. De garantie geldt niet in geval van onjuiste behandeling van geleverde zaken, ander gebruik dan het voorziene normale gebruik en montage of reparatie door derden, waaronder begrepen Koper.

  4. Indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Werk&Zo gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Werk&Zomet betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie - hoe genaamd ook - gehouden. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien Koper consument is.

  5. Terzake van door Werk&Zo uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of andere diensten geeft Werk&Zo tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.

  6. Vermeend niet nakomen door Werk&Zo van haar garantieverplichtingen ontslaat Koper niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met Werk&Zo gesloten overeenkomst. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien Koper consument is.